Docline.ee kasutustingimused

Internetikeskkonnas www.Docline.ee viibimisega ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel, sh meditsiinialaste küsimuste esitamisel  nõustub kasutaja kõigi alljärgnevate kasutustingimustega:

1. Kasutustingimuste eemärk

1.1 Kasutustingimuste eesmärgiks on reguleerida internetikeskkonna www.Docline.ee (edaspidi nimetatud „Docline.ee”) kasutaja ja Docline.ee omaniku ja haldaja OÜ Docline  OÜ, reg.nr. 12197114   asukoht Pärnu mnt  289a, Tallinn 11621  (edaspidi nimetatud „Docline.ee haldaja”, Docline.ee haldaja ja kasutaja on edaspidi eraldi nimetatud ka kui „pool” ja koos „pooled”) vahelisi õigussuhteid kasutaja Docline.ee veebileheküljel viibimisel ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel.

1.2 Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevatest kasutustingimustest ning kasutustingimustega sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi seadusandlusest ning muudest õigusaktidest.

1.3 Docline.ee haldaja jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid kasutustingimusi, mistõttu on soovitav Docline.ee veebileheküljele sisenedes kasutustingimustega tutvuda. Kasutustingimustega mittenõustumisel tuleb Docline.ee veebilehekülje kasutamine koheselt lõpetada.

2. Kasutaja õigused ja kohustused

2.1 Docline.ee veebilehekülge saavad kasutada kõik huvilised kas tavakasutajatena või registreeritud kasutajatena.

2.2 Registreeritud kasutajal on juurdepääs kõigile Docline.ee nõustamistele ja õigus lugeda Docline.ee uudiseid arvuti vahendusel, printida ja  edastada  saidil olevat informatsiooni  ning   uudiseid.

2.3 Registreerimata kasutajal on juurdepääs vaid  saidil olevale informatsioonile.

2.4 Kasutaja kinnitab, et tema poolt Docline.ee keskkonda sisestatav informatsioon ei ole eksitav, vastuolus heade kommete, Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega. Kasutajal on keelatud, ja kasutaja kohustub Docline.ee veebilehel mitte avaldama kommentaare ja sõnumeid, mis sisaldavad: ähvardusi; solvanguid; õhutavad vaenule ja/või vägivallale; üleskutseid ebaseaduslikele tegevustele;

sisaldavad selliseid isikuandmeid nagu nt isikukood, info tervisliku seisundi kohta, kodune aadress, telefoninumber; on kirjutatud teise isiku nime all ja/või sisaldavad muid teise isiku isikuandmeid; sisaldavad teemaväliseid linke, spämmi ja  reklaami ; on sisutud ja/või teemavälised; sisaldavad ebatsensuursed väljendusi ja labasusi; kutsuvad üles narkootikumide ja/või relvade kasutamisele.

2.5 Kasutaja kohustub mitte kasutama Docline.ee veebikeskkonda ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks.

2.6 Sobimatu kommentaari avastamisel palume kasutajal sellest Docline.ee haldajat teavitada. Selleks tuleb saata vastav  teade  aadressile  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Docline.ee haldaja lähtub kommentaaride jälgimisel notice-and-take-down printsiibist - kasutajat kutsutakse üles halvast kommentaarist teatama (notice), toimetus vaatab laekunud teateid ja reageerib vastavalt kommentaari kustutades (take-down) või heaks kiites. Docline.ee haldaja jälgib laekuvaid teateid regulaarselt ja kõrvaldab reegleid eiravad kommentaarid esimesel võimalusel. Esmajärjekorras tegeletakse kasutajaid isiklikult puudutanud kommentaaridega.

2.7 Kasutaja kasutab Docline.ee veebilehekülge selliselt, et kasutaja tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende Docline.ee veebilehe kasutamist.

2.8 Kasutaja on kohustatud mitte kahjustama, häirima, rikkuma Docline.ee tavapärast funktsioneerimist.

2.9 Kasutaja kohustub järgima ka kõiki teisi kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

3. Docline.ee haldaja õigused ja kohustused

3.1 Docline.ee haldajal on igal ajal õigustatud jälgima Docline.ee toimuvat tegevust, sh jälgima Docline.ee veebilehele kasutaja poolt sisestatavat informatsiooni. Docline.ee haldajal on igal ajal õigustatud eemaldama Docline.ee veebilehelt kasutaja poolt tehtud sissekandeid juhul, kui need on vastuolus kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Oma otsust sissekande eemaldamise kohta ei pea Docline.ee haldaja põhjendama. Docline.ee haldajal on õigus eelkirjeldatud juhul piirata kasutaja ligipääsu  docline.ee  keskkonnale.

3.2 Docline.ee haldajal on õigus blokeerida kasutaja, kes rikkunud head tava, kasutustingimusi, seadust, kahjustanud Docline.ee või Docline.ee haldaja mainet või seganud Docline.ee tööd. Kasutaja blokeerimisele eelneb hoiatus.

3.3 Docline.ee haldaja on õigustatud igal ajal teostama Docline.ee parema kasutamise huvides Docline.ee piires andmete ümberpaigutusi sisestatud andmete osas, nt tõstma informatsiooni parema jälgitavuse huvides erinevatesse kategooriatesse, muutmata sealjuures sissekande sisu.

3.4 Docline.ee haldaja jätab endale õiguse keelduda vastuste andmisest mitteasjakohastele ning mitte tõsiselt võetavatele kasutaja poolt esitatud küsimustele.

3.5 Docline.ee haldaja jätab endale õiguse vajaduse korral hajutada kasutajate küsimusi sama valdkonna spetsialistide vahel.

3.6 Ravimiseaduse järgi jätab Docline.ee haldaja endale õiguse blokeerida meditsiinikasutaja gruppi kuuluva kasutaja, kelle puhul ei ole võimalik tõendada, et ta kuulub mõnda lubatud kasutajate gruppi (arstid, proviisorid, farmatseudid ning Docline.ee klientide ja koostööpartnerite esindajad).

3.7 Docline.ee haldaja ei taga Docline.ee veavaba toimimist, esinevate vigade parandamist ning Docline.ee  serveri  vea- või viirusevaba tööd, kuid teeb selleks kõik endast mõistlikult oleneva.

3.8 Docline.ee haldaja kohustub järgima ka kõiki teisi käesolevatest kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

4. Docline.ee kasutamine, andmete sisestamine ja isikuandmete kaitse

4.1 Docline.ee haldaja kogub kasutajate kohta infot kahel viisil:

4.1.1 andmete kaudu, mida kasutaja on ise Docline.ee keskkonda sisestanud (nt kasutamisankeet, tagasiside, osalemine küsitlustes või võistlustes);

4.1.2 veebilehekülje Docline.ee kasutamise elektroonilise jälgimise teel.

Mõlema infokogumisviisi korral lähtub Docline.ee haldaja võlaõigusseaduse ja isikuandmete kaitse seaduse nõuetest. Docline.ee haldaja kasutab saadud infot selleks, et korraldada Docline.ee veebikeskkonna toimimist ja pakkuda Docline.ee kasutajatele personaalsemat ja mugavamat teenust.


4.2 Docline.ee-s registreerimiseks täidab kasutaja registreerimisankeedi, milles kasutaja avaldab Docline.ee haldaja poolt soovitud andmed kasutaja kohta. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja.

4.3  Registreerimisel  sisestab Kasutaja ankeeti oma Skype kontaktid, mida Docline.ee arst kasutab Kasutajaga ühendust võttes.  Docline.ee registreerumine kehtib tähtajatult.

4.4 Kasutaja garanteerib talle eraldatud  info  konfidentsiaalsuse kolmandate isikute suhtes.  .
4.5 Viibides Docline.ee veebikeskkonnas, sisestades Docline.ee veebikeskkonda informatsiooni, sh kasutajana registreerumisel, annab kasutaja Docline.ee haldajale nõusoleku kasutaja poolt avaldatud isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sh vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Docline.ee haldaja kohustub mitte kasutama kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel kui Docline.ee poolt vahendatavate teenuste osutamiseks ning Docline.ee veebikeskkonna parema toimimise tagamiseks.

4.6 Docline.ee haldaja ei edasta kasutaja isikuandmeid edasi kolmandatele osapooltele ilma kasutaja nõusolekuta, kui selline kohustus ei tulene seadusest või kasutajaga sõlmitud kokkuleppest.

4.7 Docline.ee veebikeskkonnas avaldatud isikuandmete töötleja on Docline.ee haldaja  OÜ Docline  OÜ, reg.nr. 12197114   asukoht Pärnu mnt  289a, Tallinn 11621


4.8 Edasise isikuandmete töötluse lõpetamiseks saadab kasutaja vastavasisulise e-kirja aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Märgitud andmetöötluse lõpetamine ei kehti tagasiulatuvalt.

5. Autoriõigused

5.1 Docline.ee ja iga selle osa on autorikaitse objekt ning selle omandiõigus kuulub Docline.ee haldajale.

5.2 Kõik interneti-väljaandes Docline.ee avaldatud materjalid, sh artiklid, fotod, illustratsioonid ja visuaalelemendid on autoriõigusega kaitstud teosed, kuuludes kas Docline.ee haldajale või vastavale litsentsiandjale ning mille kasutamise reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses.

5.3 Docline.ee keskkonnas avalikustatud materjalide kasutamine ja reprodutseerimine ilma Docline.ee haldaja kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud füüsilistel isikutele isiklikuks otstarbeks reprodutseerimine ja tõlkimine tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

5.4 Docline.ee artiklite refereerimisel, sh mujal meedias, peab refereerija viitama artikli autorile, pealkirjale ja hüperlingiga panema viite artikli originaalile Docline.ee keskkonnas. Tsiteerimine ja refereerimine on lubatud motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

6. Vastutus.

6.1 Docline.ee veebikeskkonnas kasutaja küsimusele antud vastus on mõeldud spetsiifilise meditsiinilise seisundi konsulteerimiseks ja  nõustamiseks. Konkreetsete ravimite kasutamist tuleb konsulteerida raviarstiga.  

6.2   Kasutaja vastutab täies ulatuses tema poolt Docline.ee veebilehel avaldatud sõnumi ja/või kommentaari sisu eest. Kasutaja vastutab  Docline.ee  keskkonda sisestatud  informatsiooni eest ning teeb endast parima, et  sisestatud informatsiooni alusel on  konsultandil võimalik  anda   vastus. Kasutaja vastutab täielikult tema poolt Docline.ee veebilehele sisestatud  informatsiooni tagajärjel  haldajale tekkinud kahju eest.

6.4 Kasutaja viibib Docline.ee veebikeskkonnas ja kasutab Docline.ee teenuseid täielikult omal vastutusel. Docline.ee haldaja vastutab Docline.ee veebilehel avaldatud informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest.

6.5 Docline.ee haldaja ei vastuta Docline.ee toimimise häiretest kasutajale tekkiva kahju eest.


Lehekülge viimati muudetud 01.10.2012.

 

 

Broneeri online konsultatsiooni aeg siin:

Dr. Eero Merilind - PEREARST